Inloggen Organisatie Aanmelden

Informatie voor werkgevers

Over Activerend Werk

Wat is Activerend Werk?

Activerend Werk is een manier om inwoners van 16 jaar tot aan de pensioenleeftijd te ondersteunen om te participeren in de samenleving. Deze inwoners kunnen bijvoorbeeld niet zelfstandig vrijwilligerswerk uitvoeren.

Activerend Werk wordt als traject bij een werkgever ingezet door wijkcoaches van de gemeente.

Terug naar boven

Wat is het doel van Activerend Werk?

Het doel van Activerend Werk is dat inwoners naar vermogen blijvend een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. Dit doen we door het ondersteunen en stimuleren van de inwoner om het maximale uit zichzelf te halen. Mogelijke uitkomsten van een traject zijn een toename van zelfredzaamheid en/of tevredenheid van de inwoner, een afname van de ondersteuningsbehoefte (minder zorgkosten) en stijging van de arbeidsmogelijkheden

Terug naar boven

Wat is de werkwijze van Activerend Werk?

1. De inwoner meldt zich aan voor Activerend Werk via deze website, een werkgever, een wijkcoach of door iemand anders. Samen wordt gekeken of Activerend Werk een passend traject kan zijn voor de inwoner. Als de inwoner nog niet precies weet wat hij wil of kan, gaat hij dit eerst samen met een consulent van het Centrum Activerend Werk onderzoeken in de oriëntatiefase. 

Bekijk ook de video: Hoe je samen met ons ontdekt wat bij je past.

2.  Als de inwoner weet waarin hij of zij zich wil ontwikkelen of bereikt heeft wat hij of zij op dat moment wil bereiken wordt er een ontwikkeltraject of een stabiel traject gestart bij een werkgever. Dit traject wordt ingezet door de wijkcoach.

Terug naar boven

Kan ik inwoners die een traject Activerend Werk volgen zien als reguliere werknemers?

Nee;

      Het gaat over inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het is voor jou als werkgever niet aantrekkelijk om deze inwoners een dienstverband te bieden. Instrumenten als loonkostensubsidie gaan bijvoorbeeld  pas gelden als de loonwaarde van een inwoner hoger dan 40% is;

      Deze inwoners hebben veel begeleiding nodig; de werkzaamheden die zij uitvoeren komen nooit in de plaats van een reguliere arbeidsplek;

      Je hebt geen uitgaven op salariskosten voor de inwoner, maar moet wel investeren in begeleiding;

      Als werkgever lever je een maatschappelijke bijdrage door het bieden van trajecten Activerend Werk

      In de trajecten ‘Ontwikkeling naar trede 5’ en ‘Stabiel op trede 4’ kunnen eventuele opbrengsten van een inwoner in overleg in mindering gebracht worden op de vergoeding.

      Als werkgever lever je een bijdrage in de ontwikkeling van de werknemer op de participatieladder.

Terug naar boven

Waarom wordt er op deze website gesproken over werkgevers en werkplekken?

Eén van de uitgangspunten van Activerend Werk is een reguliere benadering. Het leveren van een bijdrage aan de maatschappij noemen wij werk en daarom spreken we dus ook over werkplekken en werkgevers.

Terug naar boven

Centrum Activerend Werk (CAW)

Wat is Centrum Activerend Werk (CAW)?

Het Centrum Activerend Werk (CAW) is een coöperatie van Driestroom, Siza, Scalabor en RIBW. Vanuit het CAW kunnen inwoners de oriëntatiefase doorlopen. Alle inwoners van Arnhem vanaf 16 jaar tot de pensioenleeftijd kunnen hier gebruik van maken (algemene voorziening). 

Daarnaast stimuleert het CAW de samenwerking tussen onderwijs, werkgevers en zorg. Steeds meer partijen, zoals buurtinitiatieven, vrijwilligerscentrale en wijkteams, sluiten aan.

De samenwerking binnen Activerend Werk heeft tot doel om:

        Aanwezige kennis en expertise vanuit onderwijs, zorg en bedrijfsleven te bundelen

        Het totale gezamenlijke werkaanbod van alle aanbieders in de regio te ontsluiten door middel van een database met beschikbare werkplekken binnen Activerend Werk, waarbij van elke werkplek helder is wat de ontwikkelingsmogelijkheden zijn

        Deze plekken onderling te koppelen tot leer/werkketens om zo een groeimodel voor de inwoner te realiseren.

        Hierbij kijken we vanuit Activerend Werk nadrukkelijk wat de inwoner nodig heeft om zich verder te ontwikkelen.

Terug naar boven

Wie heeft welke rol?

        Het Centrum Activerend Werk voert de oriëntatiefase uit.

        Toewijzing van en regie op de trajecten Activerend Werk ligt bij de wijkcoach.

        De verantwoordelijkheid over het begeleiden van inwoners en verantwoording hierover aan de wijkcoach ligt bij de werkgever.

Terug naar boven

Trajecten

Wat houdt de oriëntatiefase in?

Als inwoners willen meedoen aan de maatschappij, maar nog niet precies weten wat hun wensen en mogelijkheden zijn, kunnen zij eerst de oriëntatiefase doorlopen. Tijdens deze fase (maximaal 3 maanden) krijgen inwoners persoonlijke begeleiding van een consulent van Centrum Activerend Werk. Deze begeleiding is erop gericht om inwoners advies te geven over het vervolg. 

Aan het eind van de oriëntatiefase weten inwoners:

        welk perspectief zij hebben op meedoen in de maatschappij

        welke (werk)plek bij hun past;

        welke opleidingsmogelijkheden er zijn;

        welke vervolgstappen zij moeten nemen;

en is er een eerste aanzet voor een CV of portfolio.

 

Als het nodig is wordt één van deze instrumenten ingezet:

        Het vaststellen van de mogelijkheden van de inwoner door middel van testen.

        Het proefdraaien op een werkplek. Hiervoor kan jou als werkgever gevraagd worden om maximaal 24 uur ruimte te bieden zonder vergoeding.

        Het volgen van groepstrainingen

        Het inzetten van het Leerwerkloket

Na de oriëntatiefase volgt er een advies voor de vervolgstap(pen). Dit gebeurt in afstemming met de wijkcoach van de inwoner.

Terug naar boven

Welke trajecten kun je aanbieden?

Binnen Activerend Werk bestaan er twee verschillende soorten trajecten: ontwikkeltrajecten en stabiele trajecten. De trajecten zijn ingericht volgens het principe van de Participatieladder.

Ontwikkeltrajecten: 'Op weg naar werk'

Ontwikkeltrajecten duren gemiddeld zes maanden. Inwoners gaan aan de slag bij een werkgever om zich te ontwikkelen. Dit doen ze doelgericht, in kleine stappen, vanuit een persoonlijk plan.

Bij het inzetten van het traject bij de werkgever kijken we samen naar wat de inwoner nodig heeft op het gebied van de werkplek, opleiding en ondersteuning en specifieke voorzieningen.  Na afronding van een traject wordt opnieuw gekeken waar iemand staat en wat de vervolgstap moet zijn.

De ontwikkeltrajecten zijn:

        Ontwikkeling naar trede 3: ‘Een bijdrage leveren’

Inwoners lopen mee op de werkvloer. Ze komen in een werkritme en wennen eraan om op een bepaalde tijd te beginnen en een aantal uur achter elkaar bezig te zijn. Ze ervaren hoe het is om onderdeel te zijn van een team. Onder begeleiding voeren ze activiteiten en werkzaamheden uit in eigen tempo. Zo leveren ze een bijdrage.

        Ontwikkeling naar trede 4: ‘Onbetaald werk’

Inwoners ervaren hoe het gaat op de werkvloer. Ze leren zelfstandig te werken en hebben eigen taken en verantwoordelijkheden. Ze merken hoe je het beste met collega's om kunt gaan. Ze leren op te komen voor zichzelf. Ook voelen ze of ze onder (tijds)druk rustig blijven en of het makkelijk is om opeens iets anders te moeten doen. Het kan zijn dat ze zich ontwikkelen in een specifiek vak en daarvoor een opleiding volgen. Ze werken dan onder begeleiding van een vakkracht. Ze leren de werkvaardigheden die bij het vak horen. Je maakt afspraken over aanwezigheid en werkzaamheden.

        Ontwikkeling naar trede 5: ‘Op weg naar betaald werk’

Inwoners zijn toe aan een betaalde baan. Ze hebben nog een duwtje nodig om die stap echt te durven zetten. Ze kijken waar ze staan, wat de vervolgstap is en welke werkplek daarbij past. Je overlegt over de mogelijkheden.

Stabiele trajecten: 'Op de plek'

Deze trajecten worden ingezet als inwoners (op dit moment) op het maximum van hun vermogen deelnemen aan de maatschappij. Deze trajecten worden voor een langere termijn aangeboden (periode van 1 tot maximaal 2 jaar). Dit biedt de mogelijkheid om periodiek te bekijken of iemand nog op goede plek zit.

De stabiele trajecten zijn:

        Stabiel op trede 3

        Stabiel op trede 4

Terug naar boven

Wat is de Participatieladder?

De Participatieladder is een schema dat we gebruiken om inzicht te krijgen in de manier waarop iemand wil participeren in de maatschappij. De zes treden zijn gekoppeld aan het niveau van participatie. Aan de hand van deze treden wordt zichtbaar welke stappen er gezet kunnen worden. 

Participatieladder

Dit zijn de tredes van de participatieladder:

Trede 1. Geïsoleerd:

Een inwoner heeft geen contact buitenshuis behalve functionele contacten zoals het bezoeken van de huisarts of fysiotherapeut en het doen van boodschappen. 

Trede 2. Sociale contacten. Gericht op ontmoeten:

Wekelijks contact met anderen buitenshuis (geen huisgenoten of functionele contacten) zoals het deelnemen aan een koffieochtend of het volgen van cursussen/ taallessen.

Trede 3. Bijdrage leveren aan anderen. Gericht op het leveren van een bijdrage op een werkplek:

Uitvoeren van taken met lage werkdruk en met weinig eigen verantwoordelijkheid en/of zelfstandigheid.

Trede 4. Onbetaald Werk. Gericht op werk:

Een inwoner voert zelfstandig taken uit en/of:

        draagt verantwoordelijkheid

        opbrengst heeft economische waarde

        volgt een beroepsopleiding met behoud van uitkering

Trede 5. Betaald werk met ondersteuning:

Betaald werk met aanvullende uitkering en/of:

        instrumenten UWV of Werk & Inkomen (gemeente)

        in combinatie met het volgen van een beroepsopleiding met studiefinanciering

Trede 6. Betaald werk:

Betaald werk zonder aanvulling.

Terug naar boven

Kan Activerend Werk ingezet worden bij jongeren onder de 18 jaar?

Ja dit kan. Activerend Werk kan ingezet worden voor inwoners vanaf 16 jaar.

Terug naar boven

Tarieven

Hoe kan ik een vergoeding krijgen voor het aanbieden van trajecten Activerend Werk?

Om een vergoeding te krijgen voor het aanbieden van trajecten Activerend Werk moet je een geregistreerd aanbieder worden bij Regio Centraal Gelderland. Op dit moment is het niet mogelijk om je hiervoor in te schrijven. 

Meer weten? Neem contact op via info@activerendwerk.nl

Terug naar boven

Wat zijn de tarieven en productcodes voor trajecten Activerend Werk?

In deze tabel vind je de productcodes en tarieven. LET OP: de tarieven van 2022 staan bovenaan.

Terug naar boven

Hoe zijn de tarieven voor Activerend werk opgebouwd?

In de opbouw van de tarieven is uitgegaan van een bedrag voor begeleiding op de werkplek een onkostenvergoeding voor de inwoner en een bedrag voor administratiekosten. 

De gedachte is dat iemand op trede 3 meer begeleiding nodig heeft dan op trede 4. Vandaar dat het tarief op trede 3 hoger is dan trede 4. De tarieven van de ontwikkeltrajecten zijn gebaseerd op de tarieven van de stabiele trajecten plus een component gericht op ontwikkeling.

Terug naar boven

Waarom is er een vast tarief voor een ontwikkeltraject?

Bij een ontwikkeltraject gaat het om het behalen van het gewenste resultaat, namelijk een trede stijgen op de participatieladder. Hoe de inzet van uren en de verdeling van geld tussen de betrokken partijen in het traject worden gedaan is hieraan ondergeschikt. Aan het traject is wel een termijn gekoppeld waarbinnen het doel bereikt moet zijn (duur van 6 maanden).

Terug naar boven

Wat doe je als het resultaat van het ontwikkeltraject eerder dan 6 maanden is bereikt?

Als het doel van het traject eerder bereikt is dan 6 maanden, wordt er een afrondend gesprek gehouden met de inwoner, wijkcoach en werkgever. In dit gesprek kan ook besloten worden om een nieuw ontwikkeltraject af te geven. Wanneer het resultaat bereikt is, mag de werkgever het budget dat niet gebruikt is, houden.

Terug naar boven

Wat doe je als het ontwikkeltraject voortijdig afgebroken wordt?

Wanneer het traject voortijdig wordt afgebroken, stort de werkgever het niet-gebruikte budget terug naar de gemeente. Tevens wordt er een afrondend gesprek gehouden met de inwoner, wijkcoach en werkgever. In dit gesprek kan ook besloten worden om een nieuw ontwikkeltraject af te geven of terug te gaan naar de oriëntatiefase.

Terug naar boven

Welk bedrag kan ik inwoners betalen als onkostenvergoeding?

Een gedeelte van de vergoeding voor trajecten kan gebruikt worden als onkostenvergoeding voor de inwoner. Hierbij kun je denken aan de volgende bedragen: 

        Bij ontwikkeltraject naar trede 3: € 125,- per traject (6 maanden)

        Bij ontwikkeltraject naar trede 4: € 333,- per traject (6 maanden)

        Bij ontwikkeltraject naar trede 5: € 138,- per traject (6 maanden)

        Bij een stabiel traject op trede 3: € 750,- op jaarbasis bij een volledig aanstelling van 36 uur

        Bij een stabiel traject op trede 4: € 1500,- op jaarbasis bij een volledig aanstelling van 36 uur

Omdat je onder € 1700,- per jaar  blijft loopt een inwoner niet het risico dat hij of zij gekort wordt op een uitkering.

Terug naar boven

Begeleiding, verantwoording en onkostenvergoedingen

Is er een vaste methode voor het begeleiden van inwoners?

Werkgevers mogen zelf bepalen welke methode zij gebruiken voor het begeleiden van inwoners. Een aantal werkplekken wil de methode die ze gebruiken graag delen. Je kunt deze methodes hieronder downloaden. Wil je jouw methode ook delen? We nodigen je van harte uit om je .pdf te sturen naar website@activerendwerk.nl.

        PPP (Persoonlijk Participatie Plan)

        Meetinstrument Algemene Arbeidsvaardigheden - SWSO. Zie ook het lesmateriaal op de website van SWSO.

        Harrie Helpt

        debalanskaart.nl

Terug naar boven

Wat zijn de afspraken over evaluatie van de trajecten?

Werkgevers zijn verplicht om aan te tonen dat zij de ontwikkeling van de inwoner op de gestelde doelen monitoren;

        ze sturen tussentijds een voortgangsbericht naar de wijkcoach (na 3 maanden bij een ontwikkelarrangement; op de helft van het traject bij een stabiel arrangement)

        als er iets speelt waar de wijkcoach van moet weten, geven ze dit tijdig aan

        ze voeren zes weken voor het einde van de toewijzing een evaluatiegesprek met de inwoner en de wijkcoach; het plannen van het gesprek en het voorbereiden is de verantwoordelijkheid van de werkgever.

Terug naar boven

Betalen inwoners om Activerend Werk te mogen doen?

Nee, een eigen bijdrage past niet bij de benadering om mensen zoveel mogelijk te laten meedoen in de samenleving. Iedereen kan een bijdrage leveren aan de samenleving en je hoeft niet te betalen om te mogen participeren.

De gemeente hoopt dat door Activerend Werk meer inwoners mee gaan doen en zich waar mogelijk ontwikkelen; van Activerend Werk, naar begeleid werk met ondersteuning naar regulier werk. Een eigen bijdrage kan hierin een belemmering vormen.

Terug naar boven

Mag ik inwoners een onkostenvergoeding betalen?

Ja, dit past bij de gedachte om Activerend Werk zo regulier mogelijk te benaderen. Iedereen levert een bijdrage naar zijn of haar vermogen en hier worden zij voor gewaardeerd. Dit maakt ook onderdeel uit van het tarief.

Als een inwoner een uitkering heeft mag de vergoeding niet hoger zijn dan €1700 per jaar. Anders loopt de inwoner het risico om gekort te worden op de uitkering. Zie ook Welk bedrag kan ik inwoners betalen als onkostenvergoeding?

Terug naar boven

Waar kan de onkostenvergoeding voor ingezet worden?

De onkostenvergoeding is een afspraak tussen werkgever en inwoner. De onkostenvergoeding kan in natura worden ingezet doordat de inwoner bijvoorbeeld gratis kan lunchen bij de werkgever of kan als vergoeding per uur aan de inwoner worden uitbetaald.

Terug naar boven

Van werkgevers voor werkgevers

Over activerendwerk.nl

Kan mijn werkplek ook op deze website worden geplaatst?

Ja, dit kan via de knop 'Organisatie aanmelden'. Hiermee is je werkplek nog geen geregistreerd aanbieder bij de gemeente. Zie ook: Hoe kan ik een vergoeding krijgen voor het aanbieden van trajecten Activerend Werk?

Terug naar boven

Ik heb mijn werkplek aangemeld, waarom is deze niet te zien op de website?

Dit klopt, na aanmelding ontvang je een bevestigingsmail. De werkplek moet dan eerst handmatig gecheckt worden. Dit kan enkele dagen duren. Heb je helemaal geen mail ontvangen (kijk ook in je spambox), neem dan even contact op met website@activerendwerk.nl

Terug naar boven

Ik wil de gegevens van mijn werkplek aanpassen, hoe moet dit?

Dit kan door in te loggen via de knop 'Inloggen'. Ben je je wachtwoord kwijt? Ga dan naar de pagina 'Wachtwoord vergeten?'.

Terug naar boven

Hoe kan ik mijn werkplek (tijdelijk) onzichtbaar of zichtbaar maken?

  1. Log in op arnhem.activerendwerk.nl/login
  2. Klik op ‘Bewerk’ achter de werkplek die je onzichtbaar/zichtbaar wilt maken
  3. Onder het kopje Zichtbaarheid kun je de zichtbaarheid van de werkplek aan- of uitvinken
  4. Klik vervolgens op ‘Volgende’ tot de knop ‘Opslaan’ in beeld komt
  5. Klik op ‘Opslaan’
Terug naar boven

Ik ben mijn inloggegevens kwijt. Waar kan ik deze vinden?

Je kan een nieuw wachtwoord aanvragen via de pagina 'Wachtwoord vergeten?' 

Weet je niet meer met welk mailadres je een account hebt aangemaakt? Stuur een mailtje naar website@activerendwerk.nl.

Terug naar boven

Hoe kan ik mijn werkplek verwijderen van de website?

Stuur een verzoek om je werkplek te verwijderen naar website@activerendwerk.nl.

Als je de werkplek tijdelijk niet wilt weergeven kun je dit via het inloggedeelte instellen.

Terug naar boven